ملل متحد واحد برای افغانستان

بودجه واحد

ملل متحد باید توانایی آن را داشته باشد که هزینه ها در مقابل نتایج مشخص را پیگیری کرده و معلوم کند که منابع برنامه ریزی شده چگونه سایر برنامه ها را در یک ساحه معیین موضوعی تقویت می کند. این ظرفیت، زمانیکه با نظارت و ارزیابی یکجا شود، به ملل متحد این امکان را می دهد که تاثیرات و پایداری برنامه ها را سنجش کند. این کار به نوبه خود، همکاری با حکومت حول موضوع ارزش برای پول را تسهیل کرده و به کمک آن می تواند فهمید که ملل متحد چه زمانی باید از یک فعالیت مشخص خارج شود.

چارچوب بودجوی مشترک متشکل از صورت مالی تصویر کلی منابع یک برنامه می باشد. در جریان بررسی های سالانه، مصارف در مقابل چارچوب بودجوی مشترک نظر به پلان های سالانه بررسی و گزارش داده خواهد شد. بودجه پلان شده برای سال ۲۰۱۸ که مطابق موضوع تقسیم بندهی شده است به شکل مختصر در جدول ذیل نشان داده شده است. ارقام ارائه شده الی ۱۵ می ۲۰۱۸ می باشد.

 

ساحۀ موضوع می ۲۰۱۸ هزینه غیر مستقیم (٪) حمایت (٪) تطبیق  (٪)
نورماتیف

 

۶۰،۶۸۹،۷۷۵ دالر ۱۰ ۱۹ ۷۲
تعلیم و تربیه

 

۵۲،۱۵۱،۹۲۴ دالر ۷ ۱۰ ۸۳
امنیت غذایی، تغذیه و معیشت ها

 

۱۶۰،۸۸۱،۳۷۲ دالر ۷ ۱۴ ۷۹
صحت

 

۱۵۳،۸۶۲،۲۷۴ دالر ۷ ۹ ۸۴
عودت و ادغام مجدد

 

۱۷۹،۷۲۴،۴۸۳ دالر ۷ ۲۳ ۷۰
حاکمیت قانون

 

۵۲۷،۰۲۷،۱۶۲ دالر ۵ ۴ ۹۱
مجموع $1,134,336,990

دالر

     

 

تطبیق یک روش جدید جهت ثبت سطح منابع نظر به ساحه موضوعی برای برنامه هایی که تحت کمک های بشردوستانه-انکشافی-ایجاد صلح و فعالیت های کاملا انکشافی قرار می گیرد، از شمارش دو مرتبه ای توسط موسسات در برنامه های پالیسی انکشافی کلیدی در داخل ساحه موضوعی مشخص جلوگیری می نماید.

 

افزایش شفافیت در تخصیص منابع ملل متحد پلانگذاری مشترک بین ملل متحد و حکومت را تقویت نموده و در شناسایی خلاها در برنامه ریزی ها کمک می کند. برنامه واحد از چارچوب بودجوی مشترک پیروی خواهد کرد؛ این چارچوب زمینه ترتیب بودجه مشترک تمام نهاد های سهیم ملل متحد را در سطح نتیجه ویا اولویت با یک بودجه مشترک در مقابل نتایج و فعالیت ها بشکل سالانه از طریق پلان های کاری مشترک سالانه فراهم می سازد. این کار هزینه کردن نتایجی که قرار است از طریق برنامه واحد بدست آید را به شکل همه جانبه ممکن می سازد و به این ترتیب، حکومت و ملل متحد را در شناسایی برنامه های دارای اولویت که ملل متحد باید آنرا به منظور تطبیق چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و اهداف انکشاف پایدار حمایت کند، کمک می کند.