ملل متحد واحد برای افغانستان

صدای واحد

ملل متحد در افغانستان در ارتباط به طیف وسیعتی از مسائل حیاتی از قبیل کاهش فقر، جندر، حقوق بشر، دسترسی به کمک های بشری و مصئونیت با یک صدای واحد صحبت می کند. ملل متحد سعی می کند که پیام های استراتیژیک عمومی خود را از طریق رسانه های سنتی مثل تلویزیون، رادیو و روزنامه ها و در رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک، انستاگرام و تویتر به مخاطبین بیشتر و جوانان برساند

گروه ارتباطات ملل متحد موظف است که حضور ملل متحد را به توجه مردم رسانیده و سطح آگاهی عامه در مورد نقش و فعالیت های ملل متحد در افغانستان را افزایش دهد. استراتیژی ارتباطات مشترک اصول دادخوای مشترک و صدای واحد پیرامون اهداف برنامه واحد، پلان رسیدگی به نیازمندی های بشری و ماموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را ترسیم می کند

ملل متحد در افغانستان فعالیت های روابط و ارتباطات مشترک رسانه ای را با درک نیازمندی برای تقویت ارتباطات و امور روابط عامه هماهنگ کرده است تا سطح آگاهی، به خصوص در میان مخاطبین مهم افغان، در مورد اهداف، فعالیت ها و تاثیرات نهاد های ملل متحد در حمایت از حکومت افغانستان و برنامه های اولویت ملی طوریکه در چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان مشخص شده است، را افزایش دهد.