ملل متحد واحد برای افغانستان

برنامه اسکان بشر (هبیتات) ملل متحد (UN-Habitat)

برنامه اسکان بشر (هبیتات) ملل متحد (UN-Habitat)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

برنامه اسکان بشر ملل متحد در راستای آینده شهری بهتر کار می کند. این نهاد منحیث موسسه رابط برای همه مسایل مربوط به شهرنشینی و اسکان بشر در سیستم ملل متحد می باشد. برای  این نهاد از طرف مجمع عمومی ملل متحد مأموریت داده شده تا توسعه پایدار اسکان بشر و موضوع توسعه دستیابی به سرپناه مناسب پایدار برای همه را از لحاظ اجتماعی و محیط زیستی، ترویج دهد

https://unhabitat.af