ملل متحد واحد برای افغانستان

برنامه توسعه ی ملل متحد (UNDP)

برنامه توسعه ی ملل متحد (UNDP)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

برنامه توسعه ملل متحد بزرگترین دفتر ملل متحد است که به طور کامل در زمینه توسعه تخصص دارد. مأموریت اصلی آن حمایت از کشورهای در حال توسعه در طرح و اجرای سیاست های ملی برای انکشاف پایدار بشری با تمرکز روی کاهش فقر و اهداف پایدار توسعوی می باشد

http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home.html