ملل متحد واحد برای افغانستان

برنامه جهانی غذا (WFP)

برنامه جهانی غذا (WFP)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

برنامه غذایی جهان نهاد رهبری کننده بشردوستانه بوده که در سراسر جهان علیه گرسنگی مبارزه می کند، کمک های غذایی را در شرایط اضطراری و در همکاری با اهالی محلات ارائه نموده و امور تغذیه را بهبود بخشیده و استقامت و پایداری را بوجود می آورد. سازمان غذایی جهان توسط یک هیئت اجرایی ۳۶ عضوی اداره می شود و با نهاد غذا و زراعت ملل متحد و صندوق بین المللی توسعه زراعت از نزدیک کار می کند.

http://www1.wfp.org/countries/afghanistan