ملل متحد واحد برای افغانستان

برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP)

برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

 مأموریت برنامه محیط زیستی ملل متحد تامین رهبری و تشویق همکاری در عرصه حفظ و مراقبت از محیط زیست با  ترغیب، مطلع و توانمند سازی مردم و کشورها که کیفیت زندگی خود را بدون این که نسل های بعدی را به خطر مواجه سازند،  بهبود میبخشد. کار برنامه محیط زیست ملل متحد شامل مواردی چون ارزیابی شرایط محیط زیستی جهانی، منطقوی و ملی؛ ایجاد ابزار های محیط زیستی ملی و بین المللی؛ و تقویت موسسات برای مدیریت عاقلانه محیط زیست می باشد. از سال ۲۰۰۲ بدینسو، برنامه محیط زیستی ملل متحد نقش فعالی را در اساس گذاری تهداب توسعه پایدار در افغانستان بدوش ګرفته است

https://www.unenvironment.org