ملل متحد واحد برای افغانستان

خدمات عملیات ماین پاکی ملل متحد (UNMAS)

خدمات عملیات ماین پاکی ملل متحد (UNMAS)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

خدمات عملیات ماین پاکی ملل متحد بخشی از دیپارتمنت عملیات حفاظ صلح بوده و به حیث نهاد رابط ملل متحد برای ماین پاکی ایفای خدمت می کند. ماین پاکی نقش منحصر به فردی در اتصال سکتور های امنیتی، ایجاد صلح، ثبات و امور انسان دوستانه و توسعوی بازی می کند. دفتر خدمات ماین پاکی خدمات در مورد خطرات ماین ها برنامه های آګاهی دهی ارائه می کند و فعالیت های کمک به قربانیان را در مشارکت با موسسات ملی و بین المللی انجام می دهد و از مالکیت دولت در همآهنگی فعالیت های ماین پاکی در افغانستان حمایت می کند

http://www.mineaction.org/programmes/afghanistan