ملل متحد واحد برای افغانستان

دفتر امور زنان ملل متحد (UN Women)

دفتر امور زنان ملل متحد (UN Women)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر زنان ملل متحد مأموریت دارد که تلاش ها در جهت تحقق کامل حقوق و فرصات ها برای زنان را رهبری، ترویج و هماهنگ کند.

http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan