ملل متحد واحد برای افغانستان

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC)

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد رهبری جهانی را در امر مبارزه با مواد مخدر غیرقانونی، جرایم سازمان یافته فراملی، تروریسم و فساد به عهده داشته و همچنان مدافع بسیاری از کنوانسیون های مربوطه می باشد، به ویژه:

کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی و پروتوکول های سه گانه آن (علیه قاچاق انسان، قاچاق پناهندگان و قاچاق سلاح ناریه)؛

کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری؛

کنوانسیون های کنترول مواد مخدر بین المللی

دفتر یو ان او دی سی متعهد به دستیابی به امنیت و عدالت برای همه است تا جهان را از خطرات مواد مخدر، جرم و تروریسم مصوون تر نماید

https://www.unodc.org/afghanistan/en/unodc-afghanistan.html