ملل متحد واحد برای افغانستان

دفتر مصئونیت وامنیت ملل متحد (UNDSS)

دفتر مصئونیت وامنیت ملل متحد (UNDSS)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر مصئونیت وامنیت ملل متحد (مطابق به ST/SGB/2013/5)) مأموریت دارد تا مدیریت استراتیژیک و رهنمود های عملیاتی و نظارت کلی تخنیکی را در مورد خدمات مصئونیت و امنیت در فاتر نیویارک، مقرر های ملل متحد در موقعیت های دور، کمیسیون های منطقوی، و محاکم بین المللی فراهم کند. این دفتر تقاضای روز افزون برای تامین محافظت شخصی را با یک روش همآهنگ و سیتماتیک مدیریت کرده؛ و مساعدت های تخصصی را درمورد ارزیابی و تطبیق تدابیر امنیتی فیزیکی ارائه می دارد

www.un.org/undss