ملل متحد واحد برای افغانستان

دفتر ملل متحد برای خدمات پروژوی (UNOPS)

دفتر ملل متحد برای خدمات پروژوی (UNOPS)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر ملل متحد برای خدمات پروژوی مأموریت دارد تا ظرفیت تطبیقی را در بخش های صلح و امنیت، تلاش های بشردوستانه و پیشرفت، توسعه دهد. دفتر (یونپس) از طریق خدمات پروژوی خود – منجمله زیربناها، تدارکات، مدیریت پروژه، منابع انسانی و خدمات مدیریت مالی – بر مالکیت و توسعه ملی تمرکز می کند و پروژه هایی را در طیف وسیعی از بخش ها مانند تعلیم و تربیه، زراعت، حکومتداری، و زیربنا ها، بویژه ساخت جاده ها، تطبیق می نماید

https://www.unops.org/afghanistank