ملل متحد واحد برای افغانستان

دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد (OCHCA)

دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد (OCHCA)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد مسوولیت دارد تا تمام مسوولین و فعالین بشردوستانه را گرد هم آورد تا رسیدګی منسجم به حالات اضطراری صورت ګیرد و به مردمی که از اثر این حوادث متضرر شده اند مساعدت و محافظتی که بدان نیاز دارند، فراهم ګردد. دفتر هماهنګی امور بشر دوستانه ملل متحد صدای مردم متضرر را انعکاس داده، اصول و فعالیت های بشردوستانه را حمایت نموده، و راه حل ها را برای کاهش ضروریات بشری، خطرات و آسیب پذیری ها  ترویج می کند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یک نهاد عملیاتی که مستقیماْ در تطبیق برنامه های بشردوستانه دخیل باشد نیست بلکه این نهاد به عنوان یک میانجی صادق، تسهیل کننده، نهاد فکرساز و حامی جهانی عمل کرده به سیستم بشردوستانه حمایت فراهم می نماید. در عملی کردن مأموریت همآهنگ کننده خود، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اصول  بشر دوستانه، غیرجانبداری، بیطرفی و استقلال را ملاک عمل خود قرار داده است.

http://www.unocha.org/afghanitan