ملل متحد واحد برای افغانستان

دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)

دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر مأموریت دارد ، تا از بهرمند شدن و تحقق کامل تمامی حقوق مردم مندرج در منشور سازمان ملل، قوانین و معاهدات بین المللی حقوق بشر حمایت نموده و آن را ترویج مینماید.. این ماموریت شامل جلوگیری از نقض حقوق بشر، احترام به همه حقوق بشر، ترویج همکاری بین المللی برای محافظت از حقوق بشر، هماهنگ کردن فعالیت های مرتبط در تمام بخش های ملل متحد و تقویت، کارآیی و موثر سازی سیستم ملل متحد در عرصه حقوق بشر می باشد.  علاوه بر مسوولیت های مأموریتش، این دفتر تلاش می کند تا یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر را در تمام عملکرد ها و  فعالیت های که از طرف نمایندگی های ملل متحد راه اندازی می شوند، ادغام نماید

http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/AFIndex.aspx