ملل متحد واحد برای افغانستان

سازمان آﻣﻮزﺷﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ (UNESCO)

سازمان آﻣﻮزﺷﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ (UNESCO)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

سازمان آﻣﻮزﺷﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ مأموریت دارد  تا در راستای تامین صلح و امنیت با ترویج همکاری در میان ملت ها از طریق آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات سهم ایفا نماید، تا باشد که احترام جهانی برای عدالت، حاکمیت قانون، و حقوق بشر و آزادی های اساسی که برای مردمان جهان بدون تمایز نژاد، جنس، زبان و مذهب از طرف منشور ملل متحد تأیید شده است، ارتقا یابد

https://en.unesco.org/countries/afghanistan