ملل متحد واحد برای افغانستان

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

 

سازمان بین المللی مهاجرت در عرصه های ذیل کار می کند: کمک به مدیریت آبرومندانه و منظم مهاجرت که به نفع همه باشد؛ ترویج همکاری های بین المللی در رابطه به مسایل مهاجرت؛ مساعدت در امر یافتن راه حل ها به مشکلات مهاجرت؛ و فراهم آوری مساعدت بشردوستانه به مهاجرین نیازمند.  سازمان بین المللی مهاجرت در حال حاضر مصروف تطبیق مجموعه ی از مساعدت های بشردوستانه، برنامه های با ثبات سازی اجتماعات و مدیریت مهاجرت در افغانستان، در همکاری با دولت و همکاران بشردوستانه و همچنین اجتماعات محلی،  می باشد.

https://afghanistan.iom.int/