ملل متحد واحد برای افغانستان

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد مأموریت دارد تا به عنوان نهاد هماهنگ کننده مركزی برای فعالیت های صنعتی درون سیستم ملل متحد عمل نموده و توسعه صنعتی را ترویج مینماید و همچنان تلاش های خود را برای كاهش فقر از طریق ارتقای سطح رشد و تولیدات متمركز میسازد

/https://www.unido.org