ملل متحد واحد برای افغانستان

سازمان جهانی صحت (WHO)

سازمان جهانی صحت (WHO)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

سازمان جهانی صحت مسئولیت رهبری و هماهنگی امور صحت در سیستم سازمان ملل متحد را به عهده دارد. این نهاد همچنان مسئول رهبری امور بهداشت جهانی، برنامه ریزی تحقیقات صحی، تنظیم هنجارها  و معیار ها، تنظیم و تصریح گزینه های پالیسی سازی مبتنی بر شواهد، ارائه پشتیبانی فنی و اجرایی به کشورها و نظارت و ارزیابی روند سلامت است

http://www.who.int/countries/afg/en/