ملل متحد واحد برای افغانستان

صندوق وجهی جمعیت ملل متحد (UNFPA)

صندوق وجهی جمعیت ملل متحد (UNFPA)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

صندوق وجهی جمعیت ملل متحد، موسسه ملل متحد در امور صحت و حقوق زاد و ولد می باشد. مأموریت صندوق وجهی جمعیت ملل متحد این است که جهانی ارائه دهد که در آن هر حاملګی خواستنی  باشد، و هر ولادت به شکل مصئون صورت گیرد، و توانایی های بالقوه هرشخص جوانی محقق ګردد

http://afghanistan.unfpa.org/en