ملل متحد واحد برای افغانستان

صندوق وجهی کودکان ملل متحد (UNICEF)

صندوق وجهی کودکان ملل متحد (UNICEF)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

صندوق وجهی کودکان ملل متحد، یونیسف، از طرف مجمع عمومی ملل متحد مأموریت دارد تا برای محافظت از حقوق کودکان، کمک به برآورده ساختن نیازهای اساسی آنان و توسعه فرصت های شان کار کند تا آنان بتوانند به توانایی های کامل شان نایل آیند. یونیسف کنوانسیون حقوق کودک را ملاک عمل خود قرار داده و تلاش می کند تا حقوق کودکان را به عنوان اصول اخلاقی پایدار و معیار های بین المللی رفتار با کودکان، تعمیم بخشد

https://www.unicef.org/afghanistan