ملل متحد واحد برای افغانستان

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (UNAMA)

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (UNAMA)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

یوناما یک ماموریت سیاسی است که مساعی جمیله سیاسی را در افغانستان تأمین می کند؛ با دولت کار کرده و از آن پشتیبانی می نماید؛ از روند صلح و مصالحه حمایت می کند؛ از حقوق بشر و محافظت از افراد ملکی در جنگ های مسلحانه نظارت کرده و این مأمول را ترویج می کند؛  همچنان حکومتداری خوب را ترویج نموده و همکاری منطقه ای را تشویق می کند

https://unama.unmissions.org