ملل متحد واحد برای افغانستان

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

دفتر ملل متحد در امور پناهندگان یک سازمان جهانی برای نجات حیات، محافظت حقوق و ساختن یک آینده بهتر برای پناهندگان، مردمانی که به زور بیجا شده  اند، و مردمان بی وطن می باشد. ما تلاش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که هر شخصی که از خشونت ها، تعذیب و شکنجه، جنگ یا فاجعه  در وطنش فرار می کند، حق داشته باشد که درخواست پناهندګی دهد و پناهگاه امنی برای خود دریابد. از سال ۱۹۵۰ بدینسو، ما با بحران های متعدد در قاره های مختلف مواجه بوده ایم و کمک های حیاتی برای پناهندگان، پناهجویان، افراد بیجا شده و افراد بیوطن ارائه کرده ایم که بسیاری از آنها هیچ کسی را ندارند تا نزد آن ها برگردند. ما برای نجات جان انسان ها و ایجاد آینده ای بهتر برای میلیون ها تن افرادی که از کشور های شان به زور رانده شده اند، کمک می کنیم

http://www.unhcr.org/ یا https://data2.unhcr.org/en/country/afg