ملل متحد واحد برای افغانستان

(FAO) سازمان غذا و زراعت جهان

(FAO) سازمان غذا و زراعت جهان

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

فراهم ساختن مصونیت غذایی برای همه در محراق تلاش های سازمان غذا و زراعت جهان قرار دارد – جهت حصول اطمینان از این که مردم دسترسی منظم به غذای کافی و دارای کیفیت عالی داشته و بتوانند به زندگی سالم و فعال خویش ادامه دهند.

مأموریت سازمان غذایی جهان این است تا سطح تغذیه را ارتقا بخشیده، سطح تولیدات زراعتی را بلند ببرد، زندگی مردمان روستا نشینان را بهبود ببخشد، و به رشد اقتصاد جهانی کمک کند.

http://www.fao.org/afghanistan/en/