ملل متحد واحد برای افغانستان

(ILO) سازمان جهانی کار

(ILO) سازمان جهانی کار

کتگوری:نماینده گیهای ملل متحد

 

سازمان جهانی کار متعهد است تا عدالت اجتماعی و حقوق کار و حقوق انسانی را که از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته، ترویج کند، ماموریت اساسی خویش را که عدالت اجتماعی برای صلح دایمی و جهانی می باشد، پیگیری می نماید. این یگانه نمایندگی سه جانبه ملل متحد است که دولت ها، کارفرمایان و نمایندگان کارگران ۱۸۷ کشور عضو را گرد هم جمع می کند تا معیار های کاری را ایجاد کنند و سیاست ها و برنامه هایی را طرح نمایند که بتواند کار آبرومند را برای همه زنان و مردان ترویج نماید.

http://.ilo.org/countries/afghanistan/lang-index.htm