ملل متحد واحد برای افغانستان

تیم ملل متحد در کشور

تیم ملل متحد در کشور

کتگوری:تیم ملل متحد در کشور

تیم کشوری ملل متحد در افغانستان یکی از ۱۳۰ تیمی کشوری است که بطور مجموعی به تعداد ۱۶۴ برنامه را تحت سیستم انکشافی ملل متحد در کشور ها و سرزمین ها به پیش میبرد. تیم کشوری ملل متحد متشکل از ۲۴ موسسه، صندوق وجهی و برنامه های ملل متحد است که از آن جمله، بیست ادارۀ آن نهاد های مقیم میباشند. نهاد های غیرمقیم عمدتأ ادارات قانونی و تخصصی اند که اکثرأ با مدل یا شیوه های مختلط حضور در کشور فعالیت مینمایند. این ادارات ملل متحد در افغانستان عبارتند از:(UNAIDS) ، (IFAD) و (UNCTAD). اداره(UNITAR)  بطور جداگانه از طریق برنامۀ فیلوشیپ یا کمک هزینۀ تحصیلی افغانستان فعالیت مینماید.

تیم کشوری ملل متحد بطور هفته وار تدویر جلسه نموده و روی مباحث اساسی و استراتیژیک پیرامون مسائل انکشافی و همچنان موضوعات داخلی ملل متحد بحث و تمرکز مینماید. بعنوان یک واسطه بخاطر رفتن بسوی تحقق یک ادارۀ واحد و بمنظور تطبیق مؤثر ملل متحد واحد برای چهارچوب نتایج افغانستان و سایر برنامه های مشترک مرتبط، تیم کشوری ملل متحد ساختار های مدیریتی یعنی (گروه های میان اداره ای) را همراه با شاخص های مشخص و حسابدهی میان موسسات ایجاد نموده است. هشت تیم ساحوی ملل متحد معلومات تازه را در مورد چگونگی برنامه ها و شرایط در ساحه بطور ماهوار فراهم میسازند.