ملل متحد واحد برای افغانستان

دفترهماهنگ کنندۀ مقیم

دفترهماهنگ کنندۀ مقیم

کتگوری:دفترهماهنگ کنندۀ مقیم,سیستم ملل متحد در افغانستان

دفتر هماهنگ کنندۀ مقیم کار در راستای تحقق نتایج توافق شدۀ تیم کشوری ملل متحد را تسهیل و هماهنگ میکند. این کار شامل هماهنگی و مدیریت اجراأت ادارات ملل متحد تحت چهارچوب نتایج کمکهای انکشافی  و برنامه های مشترک،

و حمایت از سیستم مشترک ملل متحد برای تحلیل پالیسی، نظارت و ارزیابی، مدیریت آگاهی، ارتباطات و حمایت میباشد. دفتر هماهنگ کنندۀ مقیم  سهمگیری ملل متحد در اجندای ملی مؤثریت کمکها را نیز حمایت نموده و همکاری وسیع سیستم ملل متحد با فعالین ذیربط دولتی و غیردولتی و شرکای همکار را نیز تحقق میبخشد.