ملل متحد واحد برای افغانستان

هماهنگ کنندۀ مقیم

هماهنگ کنندۀ مقیم

کتگوری:دفترهماهنگ کنندۀ مقیم,سیستم ملل متحد در افغانستان

هماهنگ کنندۀ مقیم ملل متحد مسئوول هماهنگی تیم کشوری ملل متحد در بخش استراتیژی، پلانگذاری، تطبیق، نظارت و ارزیابی برنامه های انکشافی که در طرح یک ملل متحد واحد برای افغانستان برای سالهای (۲۰۱۸ الی ۲۰۲۱) گنجانیده شده است میباشد. وظایف هماهنگ کنندۀ مقیم برای تحقق و تداوم تلاشهای سیاسی جهت تأمین صلح مهم و حیاتی است. این وظایف روی حصول اطمینان از مؤثریت و هماهنگی کمکها در مطابقت به اولویت های حکومت، به ویژه چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و همچنان ایجاد و تحقق ساختار های لازم برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان مطابق به اجندای ۲۰۳۰ متمرکز می باشد. بطور مشخص، معاون نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد زمینۀ بحث ها پیرامون پالیسی کمک رسانی و هماهنگی کمک ها میان مراجع تمویل کنند و بین مراجع تمویل کننده و حکومت را فراهم ساخته و کار بخش حکومتداری و هماهنگ کنندۀ مقیم تیم کشوری ملل متحد را رهبری مینماید.

آقای توبی لنزر، تبعۀ کشور انگلستان، معاون نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد هئیت معاونت ملل متحد در افغانستان (یونما) می باشد که در عین زمان بعنوان هماهنگ کنندۀ مقیم ملل متحد، هماهنگ کنندۀ کمک های بشری و نمایندۀ مقیم ادارۀ برنامه های انکشافی ملل متحد (یو ان دی پی) نیز ایفای وظیفه مینماید.

آقای لنزر از زمان پیوستن اش با (یو ان دی پی) در سال ۱۹۹۲ بدینسو تجارب قابل ملاحظه ای در امور انکشافی، بشری و حفظ صلح با خود به همراه آورده است. پست هایی را که آقای لنزر اخیرأ کار نموده عبارتند از هماهنگ کنندۀ کمکهای بشری منطقوی برای ساحل، معاون نمایندۀ خاص، هماهنگ کنندۀ مقیم و هماهنگ کنندۀ کمک های بشری ملل متحد در سودان جنوبی و همچنان رئیس دفتر مأموریت واحد ملل متحد در تیمور شرقی میباشد. وی همچنان با ملل متحد در گرجستان، فدراتیف روسیه و سویس نیز کار نموده است.