ملل متحد واحد برای افغانستان

معارف

معارف

کتگوری:شش--- بخش,معارف

از بیش از یک ملیون نفر در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۹.۶ افزایش پیدا کرده است، اما بطور تخمینی، ۳،۵ میلیون کودک هنوز هم خارج از مکتب باقی مانده اند. برعلاوه، اکثریت اطفال عودت کننده که مشغول فراگیری تعلیمات ثانوی در کشور های ایران و پاکستان قبل از عودت به افغانستان در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بودند بنابر ممانعت ها و دلایل مختلف، منجمله آسیب پذیری اجتماعی-اقتصادی و فقر، عدم ظرفیت جذب، اسناد، نصاب تعلیمی و زبان از شمولیت در مکاتب باز مانده اند. برنامه های ملی دارای اولویت حکومت در این سکتور به پلان ملی استراتیژیک معارف برای سالهای (۲۰۱۷ الی ۲۰۲۱) مرتبط است.

سهم و همکاری ملل متحد در این سکتور به اساس نتایج پلان ۳ ملی استراتیژیک معارف صورت میگیرد که شامل ارائه تعلیم باکیفت و مرتبط، دسترسی مساویانه و یکسان به تعلیم، مدیریت مؤثر و شفاف خدمات تعلیم باکیفیت و همچنان توانمندسازی و تجهیز افراد بالغ، جوانان و زنان به اساس مهارت، سواد شغلی و فراگیری مهارتهای حیاتی بیشتر میباشد. این سهمگیری به هدف کمک به اهداف مشترک پلان ۳ ملی استراتیژیک معارف صورت میگیرد تا شهروندان ماهر و توانمند را از طریق نظام تعلیمی غرض حفظ انکشاف اجتماعی-اقتصادی افغانستان و پیوستگی اجتماعی آماده سازد.