ملل متحد واحد برای افغانستان

منیت غذایی، تغذیه و معیشت

منیت غذایی، تغذیه و معیشت

کتگوری:امنیت غذایی، تغذیه و معیشت,شش--- بخش

چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان را متعهد میسازد تا از طریق تمرکز روی اشتغال زایی پایدار توأم با بهبود وضع رفاهی و کاهش فقر بسوی خودکفایی گام بردارد. سهمگیری ملل متحد در این سکتور رسیده گی به مدیریت محتاطانه و مسلکی کمکها به آسیب پذیرترین قشر، منجمله آنانیکه دسترسی کافی به مواد غذایی مغذی ندارند و همچنان انتقال آنان به شبکه های مصئون میباشد.

بنابر درخواست حکومت، استراتیژی ملل متحد برای مصئونیت غذایی، تغذیه و معیشت ظرفیت تخنیکی و مالی ادارات روبه انکشاف را در سطح ملی و ولایتی در قدم نخست بمنظور هماهنگی و نظارت از تطبیق برنامه های مصئونیت غذایی، تغذیه و معیشت پیش بینی مینماید. این تمرکز برمبنای تطبیق برنامه های ملی دارای اولویت چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان که به دستیابی به اهداف استراتیژیک انکشافی۱،۲،۵،۶،۸،۱۲ و ۱۵ کمک مینماید صورت میگیرد.

ادارات ملل متحد کار مشترک شانرا از طریق ذیل هماهنگ، تطبیق و نظارت خواهند نمود.

تقویت ارزش زنجیره ای اشتغال و بهبود دسترسی به مارکیت ها برای زارعین و متشبثین.

نظارت و ارزیابی فعالیت های تغذی.

بهبود اساس شواهد از طریق بررسی و پیش بینی.

هماهنگ سازی برنامۀ کاهش خطرات حوادث طبیعی بانک جهانی و ملل متحد و حمایت از ایجاد و تطبیق نقشۀ راه سیندای، و

تقویت ارتباطات مربوط به ساحات مشخص، مانند ابتکار راه حل پایدار جهت تقویت حمایت از معیشت به آسیب پذیرترین قشر.