ملل متحد واحد برای افغانستان

صحت

صحت

کتگوری:شش--- بخش,صحت

خشونت های دوامدار تأثیر مستقیم بالای صحت فزیکی و روانی مردمان متأثر بجا گذاشته و در کل ظرفیت خدمات مراقبت های صحی را تحت تأثیر قرار داده است. ملل متحد آگاه است که برعلاوه نیازمندیهای مرض پولیو و معافیت دهی، بیماریهای عمده دیگری نیز وجود دارد که مردم افغانستان را تهدید نموده و بدین لحاظ وزارت صحت عامه را در جهت یافتن راه های رسیده گی به این بیماریها کمک خواهد کرد. در مطابقت به میثاق شهروندی، صحت برای همه، و برنامه اولویت ملی انکشاف ظرفیت بشری، ادارات ملل متحد حکومت را در جهت تطبیق پالیسی ملی صحت برای سالهای ۲۰۱۵-۲۰۲۰ و استراتیژی برای سالهای ۲۰۱۶-۲۰۲۰ که روی مسایل ذیل تمرکز مینماید، کمک و همکاری مینماید:

حصول اطمینان از دسترسی عمومی به خدمات ابتدایی صحی؛

بهبود بخشیدن کیفیت خدمات، نه صرف وسعت ساحۀ پوشش؛

بهبود بخشیدن سیستم های مقرراتی که باعث بهبود نیروی کاری و مدیریت سیستم تدارکاتی ادویه جات میگردد؛

حصول اطمینان از ارائه بستۀ خدمات اساسی صحی، منجمله خدمات الزامی همه کلینیک ها، ساعات کاری حداقل و نیازمندیهای اساسی کارکنان از طریق میثاق شهروندی.

بهبود بخشیدن میکانیزم های ارائه خدمات صحی، استفاده از شوراهای انکشافی محل بعنوان مرجع اولیه برای حکومتداری و انکشاف فعالیت ها به سطح کوچک.

افزایش سرمایه گذاری در بخش صحت و تعیین یک مودل پایدار برای تمویل مالی مراقبت های صحی. یک بخش قابل ملاحظه ای هرگونه رشد برای رسیدگی به نیازمندیهای صحی جمعیت در حال رشد افغانستان بکار برده خواهد شد.

فراهم سازی زمینۀ سهمگیری زنان در ارائه خدمات صحی؛ و

تمرکز بالای یک ادارۀ صحت عامۀ پاسخگو و مؤثر به سطح ملی و ولایتی.