ملل متحد واحد برای افغانستان

قوانین و مقررات (نورماتیف)

قوانین و مقررات (نورماتیف)

کتگوری:شش--- بخش,قوانین و مقررات (نورماتیف)

فعالیت های ملل متحد در عرصه قوانین و مقررات عبارت از حمایت و محافظت از حقوق بشر، و همچنان تحقق قوانین، مقررات و رهنمود های بین المللی میباشد. اجندای نورماتیف ملل متحد حکومت را در راستای عملی نمودن تعهدات اش، به ویژه در عرصۀ حقوق  کارگران، حقوق اطفال و حکومتداری و همچنان اجرای مکلفیت های اش نسبت به اسناد، قوانین و مقررات، رهنمود ها و پروتوکول های بین المللی حمایت میکند. جندر یک موضوع عمومی است که در همه شش ساحۀ موضوعی مورد تمرکز ملل متحد مدنظر گرفته میشود.

درحالیکه حمایت نورماتیف ملل متحد به حکومت دارای منابع هنگفت نمیباشد، اما تأثیر آن روی جایگاه کشور در میان جامعۀ بین المللی بی نهایت مهم است. این حمایت چهارچوب پالیسی و قانونی افغانستان را در جمع آنعده کشورهای عضو قرار میدهد که به حقوق بشری پذیرفته شده ای جهانی، بشمول محیط زیست، کار، انکشاف و امنیت بین المللی متعهد اند.

حمایت ملل متحد روی عرصه های مشخص چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان که مربوط به حقوق بشری به سطح بین المللی شناخته شدۀ زنان، مردان، دختران و پسران است. تمرکز نموده و مطمین میسازد که این حقوق برمبنای پیروی از مکلفیت های بین المللی، همسان سازی قوانین ملی و گزارش دهی منظم عامه رعایت و محافظت گردند. این روش در شکل دهی پالیسی ها و برنامه های ملی در مطابقت به قوانین، مقررات و معیار های بین المللی، منجمله توافقات چندین جانبۀ بین المللی و اجندای انکشاف پایدار کمک خواهد کرد. کار نورماتیف سعی مینماید تا مدیریت قوی اطلاعات، معلومات و آمار را در مطابقت به معیارهای بین المللی ارائه و تصمیم گیری به اساس شواهد را درهمه سکتور ها فراهم سازد.