ملل متحد واحد برای افغانستان

حاکمیت قانون

حاکمیت قانون

کتگوری:حاکمیت قانون,شش--- بخش

ملل متحد در همکاری نزدیک با تلاشهای حکومت در راستای ایجاد دوبارۀ یک دولت باثبات کار مینماید تا شهروندان کشور احساس نمایند که دولت از طریق تطبیق غیرجانبدارانۀ قانون عدالت را تأمین مینماید. ملل متحد با توجه به ماهیت بین الحکومتی اش و مأموریت همکاری با حکومت در ساحاتی که پیامد های سیاسی دارد، تجارب زیادی را از کشور های مختلف کسب نموده است و به دانش جهانی که میتواند برنامه های حکومتداری و حاکمیت قانون حکومت را حمایت کند دسترسی دارد. ارتقای ظرفیت در محور توجه فعالیت های بشخ حاکمیت قانون  و حکومتداری ملل متحد قرار دارد. تمرکز کلی تلاشهای ملل متحد در راستای افزایش ظرفیت بشری در سکتور عامه، ایجاد ظرفیت در ادارات و ساده سازی نظام بیروکراسی در ادارات دولتی، مطمین خواهد ساخت که خدمات به مردم ارائه و حقوق آنان  محافظت می گردد. این شیوه زمینۀ فساد اداری را نیز کاهش خواهد داد.

حمایت ملل متحد در چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان به مقصد رسیدن به پنج نتیجه صورت میگیرد.

حمایت از پلان اصلاح نظام عدلی و قضایی حکومت که باعث بمیان آمدن یک نظام عدلی و قضایی بیطرف، شفاف و پاسخگو و تطبیق قانون میگردد؛ بهبود در صدور و تطبیق حکم و فصیله های محاکم؛ بهبود دسترسی به عدالت رسمی و استفاده از آن و عملکرد آن؛ افزایش اعتماد نسبت به خدمات عدلی و قضایی؛ و یک مرکز فعال و مستقل عدلی و قضایی مبارزه علیۀ فساد اداری

نهاد ها و سیستم های تقویت شده انتخاباتی که باعث اشتراک کامل مردم، نماینده گی و شفافیت در روند انتخاباتی میگردد؛

نهاد های حکومتی و شهرداری های هرچه توانمند و همه شمول ولایتی که باعث میگردد تا پلانهای بهتر را طرح و از بودجه بخاطر ارائه خدمات پاسخگو و شفاف در مطابقت به پالیسی ملی حکومتداری ولایتی و پلان اولویت ملی نظارت نمایند؛

افزایش مشارکت زنان در خدمات و زنده گی عامه؛ تطبیق کامل پلان عمل ملی حکومت برای زنان در افغانستان؛ و بهبود وضیعت امنیتی  و کاهش درگیری ها در محلات و همچنان بلندبردن ظرفیت تنفیذ قانون جهت مبارزه علیۀ قاچاق و جرایم سازمان یافتۀ فرا ملی.