واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

One UN in Action

Key Achievements

وروستئ خپرونې

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing metus elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing metus elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.

Lorem ipsum dolor Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing metus elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.

consectetur Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing metus elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.

consectetur adipiscing metus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing metus elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.

Quisque rutrum pellentesque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing metus elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.

موږ څوک یو

زموږ سره اړیکه

  • د استوګن همغږي کونکي دفتر +93 (0) 729 934 237
  • د استوګن همغږي کونکي دفتر 1un.af@one.un.org
  • پته قصر/پلس۷ وزیر اکبر خان کابل