واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د دوه اړخیزې حساب ورکونې چوکاټ

دا برخه به ډیره ژر بشپړه شي