واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر (OHCHR)

د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر (OHCHR)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر دنده لري څو ټول هغه حقونه چې د ټولو خلکو له خوا د ملګرو ملتونو په منشور او د نړیوالو بشري حقونو په قوانینو او تړونونو کې ځای شوي د هغو څخه برخمن کیدل ترویج او د هغو بشپړ تحقق خوندي کړي. په دې اختیاراتو کې د بشري حقونو د سرغړونو څخه مخنیوی، د ټولو بشري حقونو لپاره د درناوي ترویج، د بشري حقونو د ساتنې په موخه د نړیوالي همغږۍ وده، د ملګرو ملتونو په کچه د اړوندو فعالیتونو همغږي او د بشري حقونو په ډګر کې د ملګرو ملتونو د سیسټم ساده کول او پیاوړي کول شامل دی. د خپلو ورسپارل شویو مسؤلیتونو سربیره، دفتر د هغو هڅو رهبري کوي چې موخه يې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د ټولو ترسره شویو کارونو په دننه کې د بشري حقونو د روش یو ځای کول دي

http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/AFIndex.aspx