واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د خوړو او کرني اداره، FAO

د خوړو او کرني اداره، FAO

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د ټولو لپاره د خوړو د خوندیتوب تحقق د خوړو او کرني د ادارې د هڅو  په مرکز کې ځای لري – دا چې خلک د ښه کیفیت خوړو کافي اندازې ته لاسرسۍ لري  یقیني کوي څو فعاله او صحي ژوند پرمخ بوځي.

د خوړو او کرنې د ادارې  ماموریت د تغذیې د کچې لوړول، د کرهنیزو تولیداتو وده، د کلیوالو خلکو د ژوند ښه کول او د نړیوال اقتصاد  ودې سره مرسته ده.