واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د خوړو نړیوال پروګرام (WFP)

د خوړو نړیوال پروګرام (WFP)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

 د خوړو نړیوال پروګرام مخکښه بشري سازمان دی چې په نړیواله کچه د لوږې په وړاندې مبارزه کوي، په بیړنیو حالتونو کې خوراکي مرستې برابروي او د ټولنو سره د تغذيي په ښه کولو کې کار کوي او انعطاف پذیري را منځ ته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د یوه ۳۶ کسیزه اجرایوي بورډ له خوا اداره کیږي او د خوړو او کرنې د سازمان او د کرنیزې پراختیا لپاره د ملګرو ملتونو او نړیوال وجهي صندوق سره نږدي کار کوي.

  http://www1.wfp.org/countries/afghanistan