واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د روغتیا نړیوال سازمان (WHO)

د روغتیا نړیوال سازمان (WHO)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو په سیسټم کې د روغتیا لپاره اداره کونکي او همغږۍ اداره ده. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیوالو روغتیایي مسألو کې د مشرتابه د چمتو کولو مسؤلیت لري، د روغتیايی څیړنې اجنډا تشکیلوي، نورمونه او معیارونه جوړوي، د شواهدو پر بنسټ پالیسۍ انتخابونه بیانوي، د هیوادونو لپاره تخنیکي او د تطبیق ملاتړ چمتو کوي او د روغتیايي چلند ارزونه او نظارت کوي

http://www.who.int/countries/afg/en/