واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د ملګروملتونو د نشه یې توکو او جرمونود کنټرول دفتر (UNODC)

د ملګروملتونو د نشه یې توکو او جرمونود کنټرول دفتر (UNODC)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د مخدره توکو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر د ناقانونه مخدره توکو، نړیوال سازمان شویو جرمونو، تروریزم او فساد سره د مبارزې په برخه کې یوه نړیواله مخکښه اداره ده ، او د ډیرو اړوندو کنوانسیونونو (تړونونو) ساتونکي اداره ده، په ځانګړې توګه:

د نړیوال سازمان شویو جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون(تړون) او د هغه درې پروتوکولونه (د اشخاصو په وړاندې پروتوکول، د کډوالو د قاچاق په وړاندې پروتوکول او د وسلو د قاچاق په وړاندې پروتوکول)

د اداري فساد په وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسيون

د نشه یي توکو د کنترول نړیوال کنوانسیونونه

د مخدره توکو، جرمونو او تروریزم څخه د یوې خوندي نړي د را منځ ته کولو په واسطه، د مخدره توکو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر د ټولو لپاره د امنیت او عدالت د ترلاسه کولو په برخه کې ژمن دی

https://www.unodc.org/afghanistan/en/unodc-afghanistan.html