واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د ملګرو ملتونو د خوندیتوب او امنیت ریاست (UNDS)

د ملګرو ملتونو د خوندیتوب او امنیت ریاست (UNDS)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د ملګرو ملتونو د خوندیتوب او امنیت ریاست دنده لري ( ST/SGB/2013/5 سره په سمون کې) چې د امنیت او خوندیتوب د خدمتونو لپاره چې په نیویارک کې موقعیت لري ، د مرکزي دفترونو څخه د لرې پرتو دفترونو، سیمه ییزو مأموریتونو او نړیوالو محکمو لپاره ټولیز تخنیکي نظارت، عملیاتي لارښود او ستراتیژیک مدیریت برابر کړي. دا د شخصی ساتنې لپاره د مخ پر زیاتیدونکي غوښتنې تفصیلات په سیستماتیک او همغږي ډول اداره کوي او د فزیکي امنیت د تدبیرونو د ارزونې او پلې کولو په اړه تخصصي مرسته برابروي

www.un.org/undss