واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا اداره (UNIDO)

د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا اداره (UNIDO)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

 

 د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا اداره دنده لري چې د ملګرو ملتونو په سیسټم کې د صنعتي فعالیتونو لپاره د مرکزي همغږي اداری په حیث عمل وکړي، صنعتي پراختیا ته وده ورکړي او د تولید د ودې د زیاتوالي له لارې د بې وزلۍ په له منځه وړلو خپلې هڅې متمرکزوي.

https://www.unido.org/