واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق (UNICEF)

د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق (UNICEF)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق، یونسیف، ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلي له خوا دنده سپارل شوې څو د ماشومانو د حقونو څخه دفاع وکړي، د هغوي د بنسټیزو اړتیاوو په پوره کولو کې مرسته وکړي، او بشپړ توان ته د رسیدو په برخه کې د هغوي د فرصتونو د پراخولو په برخه کې د هغوي سره مرسته وکړي.  یونسیف ته د ماشومانو د حقونو په اړه د کنوانسيون له خوا لارښوونه کیږي او همدارنګه هڅه کوي څو د اخلاقي اصولو پایښت او د ماشومانو په وړاندې د چلند نړیواله معیارونه تأسیس کړي

https://www.unicef.org/afghanistan/