واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره (UNMAS)

د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره (UNMAS)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

 د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره د سوله ساتو عملیاتو یوه برخه ده او د ماین پاکۍ د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د یوې نښلونګی نکتې په حیث کار کوي. د ماین پاکۍ عملیات د امنیت، سولې جوړونې، ثبات او بشري او پرمختیایي چارو په برخو کې د فاصلو د له منځه وړلو په برخه کې یو ځانګړی رول لوبوي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره د محلي او نړیوالو سازمانونو په ملاتړ د ماین پاکۍ، د ماینونو د خطر د زده کړې او د قربانیانو لپاره د مرستې په تړاو فعالیتونه وړاندې کوي، او په افغانستان کې د دولت د ماین پاکۍ د همغږۍ د ملي مالکیت ملاتړ کوي.

http://www.mineaction.org/programmes/afghanistan