واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق (UNFPA)

د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق (UNFPA)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د ملګرو ملتونو د روغتیا او حقونو د باروري د سلامت اداره ده. د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق دنده لري څو یوه داسې نړۍ چیرې چې د هرې امنیدواري غوښتنه کیږي، د هر ماشوم زیږون خوندي وي او د هر ځوان شخص توان پوره کیږي،  برابره کړي

http://afghanistan.unfpa.org/en