واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام UNEP

د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام UNEP

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام دنده لري څو مشرتابه چمتو کړي او د هڅولو، اطلاع ورکولو له لارې د چاپیریال ساتنې لپاره شراکت تشویق کړي او د هیوادونو او خلکو د پیاوړي کولو له لارې د هغوي د ژوند کیفیت ښه کړي پرته له دې چې د راتلونکو نسلونو په ژوند باندې سازش او معامله وکړي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال د پروګرام په کار کې د نړیوالو، سیمه ییزو او ملي چاپیریالي حالتونو او چلند؛ د نړیوال او ملي چاپیریال د وسایلو پراختیا او د چاپیریال د ښه مدیریت لپاره د ادارو د پیاوړتیا ارزونه شامله ده. د ۲۰۰۲ کال راهیسې، د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام په افغانستان کې د پایښت لرونکي انکشاف لپاره د چاپیریالي بنسټونو په جوړولو کې فعال رول لوبولی دی

https://www.unenvironment.org