واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام (UNDP)

د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام (UNDP)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د ملګرو ملتونو تر ټولو ستره اداره ده چې په پرمختیايي چارو کې بشپړ مهارت لري. د فقر په را کمولو او د دوامداره پرمختیایي اهدافو په اړه د تمرکز له لارې،  د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام اصلي دنده د مخ پر ودې هیوادونو سره د پایښت لرونکي بشري پراختیا لپاره د ملي پالیسیو د طرح او پلي کولو په برخه کې مرسته کول دي

http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home.html