واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي، او فرهنګي سازمان (UNESCO)

د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي، او فرهنګي سازمان (UNESCO)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د دې په خاطر چې د عدالت، د قانون د حاکمیت، د بشري حقونو او بنسټیزو آزادیو  لپاره نړیوال درناوی زیات شي کوم چې د ملګرو ملتونو د منشور لخوا د نسل، جنسیت، ژبې یا مذهب د توپیر پرته د نړۍ د خلکو له خوا تأیید شوي، د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان دنده لري څو د تعلیم، ساینس، فرهنګ او اطلاعاتو له لارې د هیوادونو په منځ کې د همکاري د ترویج په واسطه د سولې او امنیت سره مرسته وکړي

https://en.unesco.org/countries/afghanistan