واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره (UN Women)

د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره (UN Women)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

 یو این ومن دنده لري چې د ښځو د حقونو او فرصتونو د بشپړ تحقق د پر مخ بیولو لپاره هڅې رهبري، ترویج او همغږي کړي.

http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan