واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د کار نړیوال سازمان ILO

د کار نړیوال سازمان ILO

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د کار نړیوال سازمان د ټولنیز عدالت او نړیوالو پیژندل شویو بشري او د کار د حقونو ودې ورکولو لپاره وقف شوی دی، او د دې بنسټیز مأموریت تعقيب چې ټولنیز عدالت د نړیوالې او تلپاتې سولې لپاره اړین دی. دا د ملګرو ملتونو یوازنۍ څو اړخیزه اداره ده، د کار نړیواله اداره  ، د دولتونو ، استخداموونکو، کارمندانو او د غړو هیوادونو ۱۸۷ استازي سره یوځای کوي چې د کار معیارونه جوړ کړي، پالیسۍ رامنځته کړي او د ټولو ښځو او نارینه وو لپاره داسي پروګرامونه را منځ ته کړي څو ښه کار ترویج کړي.

http://www.ilo.org/asia/countries/afghanistan/lang–en/index.htm