واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

د کډوالۍ نړیوال سازمان (IOM)

د کډوالۍ نړیوال سازمان (IOM)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

د مهاجرت نړیوال سازمان د ټولو د ګتې لپاره د مهاجرت د منظم او ښه مدیرت په برخه کې د ډاډ حاصلولو لپاره کار کوي، د مهاجرت د چارو په اړه نړیوالي همکاري ته وده ورکوي، د مهاجرت په  تړاو ستونزو ته عملي حل لارې پیدا کوي او اړو مهاجرینو ته د بشري مرستو د چمتو کولو په برخه کې مرسته کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په اوس شرایطو کې په هیواد کې د حکومت او بشري مرستو د شریکانو او همدارنګه د سیمه ایزو ټولنو سره په همکارۍ کې د بشري مرستو، د ټولنې د ثبات او د مهاجرت د مدیریت نوښتونه پلي کوي.

https://afghanistan.iom.int/