واحد ملگري ملتونه د افغانستان لپاره

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی (UNAMA)

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی (UNAMA)

کټګوري:د ملګرو ملتونو څانګې

یوناما یو سیاسي ماموریت دی چې په افغانستان کې د ښه نیت چارې برابروي؛ د حکومت سره کار کوي او حکومت ته ملاتړ برابروي ؛ د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي؛ او په وسله واله شخړه کې د بشري حقونو وده او د ملکي کسانو خوندیتوب ارزوي، ښه حکومتولي ترویجوي او سیمه ییزه همکاري هڅوي

https://unama.unmissions.org/